Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za provedbu/potvrdu Integralnog procesa rada

Fizičke osobe
Obavijest: Ovaj obrazac popunjavaju fizičke osobe, ako ste pravne osobe pristupite obrascu ovdje.

Molim, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu / Odsjek za prostorno planiranje graditeljsko nasljeđe da kroz verifikaciju postupka Integralnog procesa rada utvrdi mogućnost realizacije predloženih zahvata/izmjena parametara u okviru mogućnosti definiranih GUP-om grada Pule za građevinu/prostor graditeljskog nasljeđa temeljem Elaborata integralnog procesa.

Napomene:

  1. Elaborat integralnog procesa izrađuje se temeljem članaka 181.a. i 181.b. Odredbi za provedbu GUP-a grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14-pročišćeni tekst, 10/14, 13/14, 19/14-pročišćeni tekst, 7/15, 9/15-pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 9/17-pročišćeni tekst, 20/18, 2/19-pročišćeni tekst, 8/19, 11/19), a sadržaj dokumentacije može se iznimno prilagoditi u odnosu na zahtjevnost i utjecaj planiranog zahvata temeljem prethodnog mišljenja tijela nadležnog za graditeljsko nasljeđe.
  2. Elaborat integralnog procesa mora sadržavati tekstualni opis i grafički prikaz zahvata te zaključak s jasno definiranim zahtjevima vezanim uz predloženi zahvat (npr. mogućnost povećanja etažnosti ili gradivog dijela bloka, mogućnost realizacije zahvata koji nisu omogućeni pojedinom kategorijom zaštite ili utvrđenim tretmanom, mogućnost izvedbe krovnih terasa ili preoblikovanja otvora na uličnim pročeljima te ostali slučajevi za koje je sukladno Odredbama GUP-a grada Pule propisana provedba Integralnog procesa rada).
  3. Zaključkom koji čini sastavni dio Elaborata integralnog procesa potrebno je na jasan i nedvojben način opisati zahtjeve koje je potrebno verificirati kroz Integralni proces rada.Navedeno se posebno odnosi na mogućnost povećanja gradivog dijela bloka za zahvate unutar područja Povijesne jezgre. Povećanje gradivog dijela bloka potrebno je shematski prikazati u odnosu na Planom utvrđenu površinu i to na referentnoj podlozi – listu 4.1.1. GUP-a – „Uvjeti korištenja – konzervatorske smjernice“ dostupnoj na stranicama Grada Pule (www.pula.hr) u .dwg formatu. Također, gradivi dio bloka potrebno je, a radi verifikacije podudarnosti, preklopiti i s predloženom situacijom, odnosno tlocrtima pojedinih etaža u slučaju da se iste u vanjskim gabaritima razlikuju od prizemne etaže.

IZJAVA 1: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva izjavljuje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su podaci koje navodim točni te da sam suglasna/an da nadležni upravni odjel ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti navedene podatke u skladu s važećim propisima.

IZJAVA 2: Podnositelj zahtjeva upoznat je s odredbama Zakona o elektroničkoj ispravi (Narodne novine br. 150/05), te predajom ovog zahtjeva izričito izjavljujem da sam suglasan da mi Grad Pula-Pola, sva pismena povodom ovog zahtjeva, dostavlja elektroničkim putem.

Podnositelj, prije podnošenja ovog digitalnog obrasca, može se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njegovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice Voditelja obrade - https://www.pula.hr/hr/rad-gradske-uprave/gdpr/

IZJAVA 3: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva izjavljuje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Elaborat integralnog procesa dostavlja se kao prilog ovom Zahtjevu u digitalnom obliku (PDF).

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.